top of page

Regulamin Kawiarenki Naprawczej STAJNIA

I.    Definicje

Osoba zdająca – osoba fizyczna pozostawiająca przedmiot w kawiarence

Osoba nabywająca – osoba fizyczna nabywająca przedmiot w kawiarence

Prowadzący punkt – podmiot prowadzący punkt napraw i ponownego użycia (tu: Stowarzyszenie „Tilia”)

 • – rzeczy ruchome  w  rozumieniu  przepisów  kodeksu  cywilnego  pozostawione w kawiarence

  • – deklaracja nabywcy, stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu określającego funkcjonowanie kawiarenki

  •   –  lista   przedmiotów przekazanych i nabytych                 w ramach działania kawiarenki, stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu funkcjonowania kawiarenki

 1. Podmiotem prowadzącym Kawiarenkę jest Stowarzyszenie „Tilia” mające swoją siedzibę  w Toruniu przy ul. Przysiecka 13; wpisane do rejestru stowarzyszeń,  pod numerem KRS 0000028517, zwane dalej Prowadzącym punkt.

 2. Kawiarenka funkcjonuje na zlecenie Województwa Kujawsko -pomorskiego w ramach programu SURFACE, którego celem jest poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na obszarach miejskich.

 3. Kawiarenka ma charakter stacjonarny.

 4. Kawiarenka działać będzie przez okres 7 miesięcy, tj. od listopada 2019 roku do końca maja 2020 roku, w każdy wtorek i sobotę, w godz. 9.00 – 15.00, według określonego harmonogramu udostępnianego z miesięcznym wyprzedzeniem.5

Kawiarenka obsługiwać będzie osoby fizyczne, bez względu na wiek, zamieszkujące teren Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszczy i Torunia.

 1. Osoby, które nie ukończyły 18 lat powinny znajdować się pod opieką opiekuna.

Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się w sposób agresywny nie mogą przebywać na terenie kawiarenki. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wyproszenia.

Korzystanie z kawiarenki przez inne podmioty wymaga każdorazowej zgody Prowadzącego punkt. Kawiarenka dostępna jest również dla osób niepełnosprawnych.

 1. Działalność KawiarenkiNaprawczej STAJNIA PPU polega na:

  • Przyjmowaniu atrakcyjnych przedmiotów do napraw celem sprzedaży

  • Organizacji punktu napraw i ponownego użycia z udziałem klientów i ekspertów

  • Organizacji wydarzeń związanych z prowadzeniem KawiarenkiNaprawczej STAJANIA PPU

Dla klientów kawiarenki prowadzący punkt zapewnia bezpłatną kawę i herbatę. 

 1. Osoba fizyczna – może przynieść do kawiarenki celem naprawy lub oddaniauszkodzony przedmiot po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym. Zgłoszenia przyjmowane będą w każdy wtorek w godz. 9-15 pod nr telefonu 056 657 60 85, mail: tilia@tilia.org.pl.

 2. Procedura Przyjmowaniu przedmiotów do napraw celem sprzedaży

 • przyjęcia przedmiotu:

 • Weryfikacja dostarczającego przedmiot: osoba fizyczna/ podmiot

 • Miejsce zamieszkania: teren Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszczy i Torunia

 • Ustalenie stanu przedmiotu oraz niezbędnych czynności i napraw:

 • sprawny - wymaga serwisu,oczyszczenia,

 • niesprawny - wymaga drobnychnapraw,

 • niesprawny - naprawa nieracjonalna (klasyfikacja, jakoodpad),

 • inne

 • przekazanie przedmiotu:

 • przekazanie w formie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Tilia

 • oświadczenie właściciela przedmiotu dot. jego stanu i wartości oraz dokumentu świadczącego o darowiźnie

 • wpisanie do ewidencji

 • konserwacja i ewentualna naprawapozyskanego przedmiotu przezorganizatora

 • wycena po naprawie i sprzedaż przedmiotu w miejscu udostępnionym w KawiarenceNaprawczej STAJANI PPU


 1. Procedura punktu napraw i ponownego użycia z udziałem klientów i ekspertów

 • Weryfikacja dostarczającego przedmiot: osoba fizyczna/ podmiot

 • Miejsce zamieszkania: teren Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszczy i Torunia

 • Ustalenie stanu przedmiotu oraz niezbędnych czynności i napraw:

 • sprawny - wymaga serwisu,oczyszczenia,

 • niesprawny - wymaga drobnychnapraw,

 • niesprawny - naprawa nieracjonalna (klasyfikacja, jakoodpad),

 • inne

 • samodzielna naprawa przedmiotu w Kawiarence Naprawczej STAJNIA PPU przy wsparciu specjalisty/eksperta. Organizator zapewnia bezpłatnie narzędzia oraz materiały do naprawy.

 1. Procedura udziału w warsztatach edukacyjnych, w tym upcyklingowych oraz w wydarzeniach związanych z prowadzeniem Kawiarenki  Naprawczej STAJANIA PPU typu: pchle targi, akcje wymiany itp. przedstawiana będzie odrębnie przed każdym wydarzeniem.

 2. Specjaliści/ eksperci oceniają czy dane uszkodzenie można naprawić oraz czy naprawa nie wymaga znacznego nakładu czasu i środków. Prowadzący punkt zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy tych przedmiotów, u których eksperci stwierdzą wyżej wskazane przyczyny.

 3. Prowadzący punkt nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez uczestnikana terenie kawiarenki, w tym za działania ekspertów. Eksperci nie reprezentują Prowadzącego punkt.

 4.  Prowadzący punkt nie ponowi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników do naprawy oraz za inne przedmioty pozostawione, zgubione lub skradzione na terenie kawiarenki.

 5. Uczestnicy zobowiązani są regulaminem do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie kawiarenki.

 6. Udział w Wydarzeniu oraz naprawa rzeczy są bezpłatne.

 7. Prowadzący punkt zastrzega sobie prawo do wyboru kategorii rzeczy, których naprawy będą dokonywane w trakcie działania kawiarenki a także prawo do odmowy możliwości  i uczestniczenia w warsztatach w razie stwierdzenia wyczerpania czasu ekspertów przeznaczonego na naprawianie usterek.

 8. W kawiarence przyjmowane będą przedmioty sprawne, nieuszkodzone, czyste,w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników, takiejak:

 • meble małogabarytowe (np. krzesła, stoły, półki, itp.)

 • nieuszkodzone szkło i ceramika (np. talerze, filiżanki, wazony, doniczki, itp.)

 • sprzęt ogrodniczy (np. grabie, łopaty, itp.)

 • wybrane tekstylia (np. torby, walizki, firany, itp.)

 • przedmioty do upcyklingu: np. stare banery, koszulki, biżuteria, itp.

 • zabawki, w tym te na baterie, sprzęt sportowy iwypoczynkowy,

 • nieelektryczne urządzenia gospodarstwadomowego

 1. Ostateczna decyzja czy dana rzecz nadaje się do ponownego użycia i w rezultacie czy będzie przyjęta do kawiarenki podejmuje pracownik Stowarzyszenie „Tilia” obsługujący punkt.

 2. Przedmioty powinny być dostarczane osobiście przez ich właściciela, na własny koszt i we własnym zakresie.

 3. Jeśli rzecz nie znajdzie nabywcy przez okres 3 miesięcy od momentu przyjęcia na stan kawiarenki jest przekazywana do PSZOK i tym samymwłaściwiezagospodarowana.

 4. Każdy pełnoletni mieszkaniec regionu może nabyć daną rzecz znajdującą się w kawiarence po podpisaniu .

23.  Zdający pozostawiając przedmiot w kawiarence zrzeka się prawa do jego odbioru, jak również wszelkich roszczeń pieniężnych. W przypadku gdy przedmiot  nie   zostanie  nabyty  przed  upływem   3 miesięcy od daty jego pozostawienia Osoba zdająca wyraża nieodwołalną zgodę na jego utylizację.

24.   Zasady nabywania przedmiotów w punkcie napraw i ponownego użycia

 • Przedmioty można nabyć w kawiarence odpłatnie wg cennika.

 • Ceny przedmiotów są ustalane przez pracownika Stowarzyszenia „Tilia”

 • Osoba nabywająca przedmiot oświadcza, iż została poinformowana, że przedmiot jest używany, zapoznała się z jego stanem technicznym i wizualnym, a także akceptuje, iż Prowadzący Punkt niezapewnia o sprawności przedmiotu.

 • Osoba nabywająca oświadcza, iż nie będzie wnosiła żadnych roszczeń wobec Prowadzącego Punkt związanych z nabywanym przedmiotem. W szczególności zaś zrzeka się roszczeń na wypadek gdybyprzedmiotokazałsięniesprawnyorazroszczeńzwiązanychzestopniemjegozużycia,jak również związanych z innymi wadami przedmiotu czy skutkami jego używania. W tym celu Osoba nabywająca zobowiązana jest do podpisania dokumentu nabycia przedmiotu.

25.   Postanowienia końcowe

 • Biorąc udział w działaniach realizowanych w ramach funkcjonowania kawiarenki Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.

 • Niniejszy regulamin jestudostępniony:

  1. - na terenie Kawiarenki STAJNIA Naprawcza

  2. - na stronie internetowej:www.szkoła-lesna.torun.pl

  3. - na stronie internetowej:www.tilia.org.pl

 • z Osoba zdająca i Osoba nabywająca podpisem w ewidencji, oświadczają, iż zapoznali się z niniejszym regulaminem i rozumieją jego postanowienia i wyrażają zgodę na związanie jegopostanowieniami.

 • Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Prowadzącego punkt do wyłączenia tej osoby z działań kawiarenki.

bottom of page